Překlady

Kvalitní překlad je základem poutavé webové prezentace, vedení úspěšného obchodního jednání v cizím jazyce nebo například prvnotřídní akademické práce.

Špatně provedené překlady jazykových mutací Vašeho webu dávají prostor k pochybám o kvalitě zbůží či služeb, které prodáváte. O reklamě v médiích nebo na dopravních prostředcích nemluvě. Naopak správný a přesný překlad Vám dodá profesionalitu.

V případě prezentace pro vedení zahraniční společnosti není nic trapnějšího, než v prezentaci mít gramatické chyby či nesprávně použitou slovní zásobu, zatímco správně použité obraty vysoké úrovně zanechají pozitivní dojem a podtrhnou kvalitu práce, kterou jste do prezentace vložili.

Základem výborného hodnocení závěrečných prací jsou kvalitní zdroje. Nepřesný překlad zahraničních zdrojů může mít za následek nesprávné pochopení obsahu a především uvedení nepravdivých informací. Důsledkem je zbytečně horší hodnocení práce, ne-li nenavrhnutí k obhajobě. Ve všech těchto prípadech jsem Vám schopen pomoci.