VOP

1 Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále „VOP”) se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „OZ”), vztahují na závazek vzniklý na základě smlouvy o výuce uzavřené mezi studentem, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na faktuře (dále „Student”), a Bc. Zdeňkem Bednaříkem, DiS IČ: 08596671, nezapsaným do obchodního rejstříku se sídlem Josefská 15, 602 00 Brno (dále „Lektor”). Student a Lektor jsou dále společně označováni též jako Smluvní strany.

2 Smlouva a smluvní strany

2.1 Lektor je fyzická osoba poskytující služby výuky cizích jazyků na základě živnostenského oprávnění. Student je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s Lektorem smlouvu o výuce a účastní se výuky. Třetí osoba může objednat lekce pro Studenta, tím se stává Objednatelem.

2.2 Smlouva o výuce mezi Lektorem a Studentem („Smlouva”) se uzavírá na základě vyplnění závazné přihlášky v listinné podobě, vyplněním přihlašovacího formuláře na internetových stránkách www.sidagency.cz nebo prostřednictví emailu na emailovou adresu zajemci@sidagency.cz a po následném potvrzení přijetí přihlášky Lektorem. Tyto VOP jsou nedílnou součástí takto vzniklé smlouvy.

2.3 Lektor má povinnost do tří pracovních dnů potvrdit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty Studentovi přijetí přihlášky. Pokud tak neučiní, není přihláška považována za přijatou a Smlouva nevzniká. Za potvrzení přihlášky se považuje odeslání potvrzovacího emailu s dokladem na úhradu výuky Studentovi.

2.4 Předmětem smlouvy je výuka cizích jazyků v individuálním kurzu (dále „Výuka”).

2.5 Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo rušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

3 Výuka

3.1 Lektor poskytuje výuku svým jménem, na vlastní účet a na svou odpovědnost. Lektor se zavazuje ke splnění objednaných podmínek Výuky, především co do termínu a rozsahu Výuky, Ceny a kvality plnění.

3.2 Lektor se zavazuje:

a) poskytovat co nejvyšší kvalitu Výuky tak, aby byl jazykový pokrok Studenta rychlý a efektivní,

b) poskytovat nejlepší možné podmínky pro studium, tedy zejména příjemné prostředí, tichou, prosvětlenou učebnu.

c) poskytnout lekci v náhradním termínu v případě, že dojde ke zrušení lekce z jeho strany. Tato náhradní lekce není zpoplatněna. Cenu takto získané lekce nelze proplatit v penězích ani převést na jinou osobu.

3.3 Student se zavazuje:

a) docházet do vyučovací hodiny včas a že jeho neúčast neklesne pod 70% neboť pozdní příchody nebo neúčast nepřispívají k jeho pokroku ani výuce samotné,

b) s Lektorem komunikovat. Tím se především rozumí včasná omluva v případě pozdního příchodu nebo nepřítomnosti. Svou nepřítomnost oznámí Student Lektorovi nejpozději 24 hodin před plánovaným  uskutečněním smluvené lekce. V opačném případě se lekce považuje za proběhlou a celá cena lekce propadá. Student se omlouvá emailem nebo SMS. Na jakékoli zprávy a volání Lektora Student odpovídá včas a předchází tak případným komplikacím, které mohou tímto vzniknout,

c) nezavádět své vlastní metody, postupy a technologie a ani jakkoli jinak pozměňovat formu výuky.

3.4 Lektor může při opakovaném nebo podstatném nedodržení pravidel a zásad Výuky stanovených v těchto VOP od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

4 Délka a frekvence výuky

4.1 Výuka probíhá ve dnech a časech podle Smlouvy ve výukových jednotkách o délce 60 nebo 90 minut.

4.2 Frekvence výuky náleží domluvě stran, nejméně však jednou týdně 90 minut nebo nejméně dvakrát 60 minut každý týden, dokud se strany nedohodnou na přerušení či ukončení poskytování výuky nebo od smlouvy odstoupí.

5 Cena a platební podmínky

5.1 Cena za Výuku se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným na https://www.sidagency.cz/cenik-vyuky-jazyku/ platným v okamžiku odeslání poptávky nebo vyplnění přihlášky, podle toho, co nastalo dříve. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na výuku včetně doplňkových materiálů. Cena nezahrnuje cenu učebnic.

5.2 Cena výuky bude v plné výši hrazena na základě zálohové faktury vystavené Lektorem a doručené Studentovi po obdržení přihlášky. Student souhlasí, aby daňové i nedaňové doklady byly zasílány elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Cena je hrazena výhradně převodem na účet Lektora do termínu splatnosti, který je uveden na daňovém či nedaňovém dokladu.

5.3 Student je povinen před zahájením výuky uhradit objednaný počet lekcí, a to nejpozději do poledne dne předcházejícího dni konání plánované lekce. Uhrazením se pro účely těchto VOP rozumí okamžik připsání příslušné částky na účet Lektora.

5.4 Student není oprávněn postoupit jakákoli práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu Lektora.

5.5 V případě, že student reagoval na inzerci mimo stránky www.sidagency.cz a podstánky se cena daných lekcí řídí cenou uvedenou v inzerci. Za inzerci se považují různé inzeráty, ale také informace v různých katalozích apod. Student nemá právo nárokovat dorovnání cen na úroveň ceníku.

6 Slevy

6.1 V případě jednorázového nákupu 40 a více lekcí o stejné délce je poskytována sleva ve výši 5%, v případě jednorázového nákupu 80 a více lekcí o stejné délce je výše slevy stanovena na 12%.

6.2 V případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze stran se sleva ruší a již proběhlé lekce jsou Studentovi účtovány v plné ceně bez slevy.

7. Doplňující výukové materiály

7.1 Student bere na vědomí, že jakékoli doplňující studijní materiály poskytnuté ze strany Lektora jsou předmětem duševního vlastnictví. Student se výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předchozího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do práv duševního vlastnictví, a to především vytvářením kopií těchto materiálů.

8 Prodlení, porušení smlouvy, sankce

8.1 Prodlení Studenta s úhradou jakékoli splatné peněžité pohledávky Lektora za Studentem opravňuje Lektora k zastavení dalšího plnění jakékoli vzájemné smluvní povinnosti a k odstoupení od Smlouvy. Pro opětovné zahájení plnění Smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti včetně příslušenství.

8.2 V případě prodlení Studenta s úhradou Ceny je Student povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Lektorovi náleží také úroky z úroků. Lektor je vedle úroku z prodlení oprávněn v plném rozsahu uplatnit i náhradu škody.

8.3 V případě prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu není Lektor povinen stanovit dodatečnou lhůtu k plnění a má právo ukončit Smlouvu výpovědí s okamžitou platností po 5 kalendářních dnech prodlení.

9 Doba platnosti smlouvy

9.1 Smlouva se sjednává na dobu určitou podle dohodnuté délky individuální výuky. Smlouva také zaniká proběhnutím poslední smluvené a uhrazené lekce.

9.2 Student má právo kdykoli od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to s účinky ke dni odstoupení. V případě odstoupení od Smlouvy zaniká Smlouva ke dni následujícím po dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy Lektorovi.

9.3 Lektor má právo kdykoli odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v těchto VOP , ve Smlouvě nebo ze zákonných důvodů.

9.4 V případě odstoupení od Smlouvy bude rozdíl v ceně mezi předplacenými a proběhlými lekcemi vrácen Studentovi na jeho bankovní účet nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. Za písemnou formu se pro účely těchto OP považuje i forma emailu či SMS.

9.5. V případě elektronické objednávky, včetně emailové komunikace, má Student právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná plynout ode dne následujícího po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. K dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od Smlouvy před uplynutím této lhůty Lektorovi odesláno. Odstoupí-li Student v souladu s výše uvedenými podmínkami od Smlouvy, navrátí mu Lektor bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Lektor obdržel odstoupení od Smlouvy, veškeré platby, jež od Studenta v souvislosti se smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se strany jinak.

9.6 V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 9.5 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti, tj. na základě příslušné objednávky Studenta, má Student právo na odstoupení od Smlouvy pouze v rámci neproběhnutých lekcí. Jelikož jsou lekce individuální a vyžadují přípravu, uplatňují se také ustanovení upravující Smlouvu o dílo. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu čl. 9.5 tohoto ustanovení byly již Studentovi objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, Student nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

9.7 Veškeré závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy musí být vypořádány v den ukončení platnosti Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se sjednává s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10 Ochrana osobních údajů

Jak s osobními údaji lLektor nakládá lze nalézt na internetové stránce www.sidagency.cz/gdpr .

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle Smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou ve Smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemností zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl. Veškerá oznámení, žádosti či jiná sdělení požadovaná smlouvou musí být provedena písemně, není-li ve Smlouvě nebo OP uvedeno jinak, a musí být (i) doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem nebo (iii) zaslána emailem adresovaným druhé smluvní straně na emailovou adresu ve Smlouvě.

11.2 Všechny vztahy těmito VOP neupravené se řídí ustanoveními OZ v platném znění. Uhrazením faktury Studentem a přijetím platby Lektorem vyslovují strany souhlas s VOP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

11.3 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto VOP z jakýchkoli důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP. Lektor je oprávněn kdykoli tyto VOP jednostranně změnit. Tato změna bude Studentovi oznámena nejméně 30 dnů předtím, než nastanou účinky změn, a to emailem nebo poštou. V případě, že Student nebude se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným přede dnem účinnosti nových VOP na emailovou adresu klienti@sidagency.cz. Obdržení výpovědi bude potvrzeno Lektorem, jinak není platné. Smlouva je v takovém případě ukončena dnem, kdy vstoupí v účinnost nové VOP. Nové znění VOP se uplatní jen na právní vztahy vzniklé po datu účinnosti nových VOP.

V Brně dne 1. července 2020

Tyto obchodní podmínky platí a jsou účinné od 1. července 2020 a ruší všechny předchozí OP.