Jazykové úrovně

Společný Evropský Referenční Rámec neboli SERR

Tento dokument Rady Evropy umožňuje vzájemné porovnání znalostí cizích jazyků v rámci EU. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň zvládnutí jazyka studentem na úrovních poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu. Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle SERR. V současné době většina jazykových učebnic uvádí na přebalu referenční úroveň, s níž by měl student do kurzu vstoupit a na kterou by se po jejím zvládnutí měl posunout. Díky popsání jednotlivých úrovní nyní můžeme získat mezinárodně uznávané certifikáty dokládající úroveň příslušného jazyka. Tyto certifikáty vydávají instituce sídlící v zemích, kde je daný jazyk jazykem úředním.

Těchto úrovní využívají nejen jazykové školy, když popisují úrovně svých nabízených kurzů. Některé z nich se však chovají nekorektně a vydávají například úroveň B2, či dokonce B1, za pokročilou. Přitom je rozdíl mezi úrovní B2 a C1 (skutečná pokročilá úroveň) velký, jak se můžete přesvědčit z oficiálního textu. Jiné jazykové školy mají svoje vlastní označení úrovní a jednu úroveň, podle SERR, rozdrobí do několika podůrovní. Zároveň intenzivně povzbuzují studenta o jeho pokroku. Student je pozitivně naladěn z velkých pokroků a velmi rád si zaplatí navazující kurz. To má za následek výrazně pomalejší tempo studia, každý kurz trvá cca jedno pololetí, a tím větší výdělek pro školu. Od takových praktik se distancuji a především proto zahrnuji tuto stránku na svůj web.

Úrovně jazyka dle SERR

Tabulka výše poskytuje pouze zběžný přehled. Nyní podávám úplný popis toto, co musí student zvládnout, aby dosáhl popsané úrovně.

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.

A2
Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.

Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

B1
Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů.

Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

B2
Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy.

Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.

Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.

C1
Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu (“číst mezi řádky”) a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně používat pro společenské, studijní i pracovní účely.

Umí vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech, uvědoměle používat zásady výstavby textu, spojovací výrazy a prostředky vyjadřující vazby v textu.

C2
Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.

Která úroveň je podle Vás nejužitečnější?

Jak jste na tom Vy? Na které úrovni se nyní nacházíte a kam se chcete posunout?

Pojďme to dotáhnout až na C2!